ORGANSKO STOČARSTVO

Organska poljoprivreda podrazumeva proces održivog razvoja ruralne sredine u skladu sa raspoloživim resursima, tradicijom, biodegradabilnim potencijalom staništa i predstavlja zaokruženu i celovitu farmsku, ratarsku i stočarsku proizvodnju, čime je obuhvaćeno i očuvanje i obnova prirodnih resursa, kao i povratak tradicionalnim vrednostima i znanjima.

Organska proizvodnja


U poređenju sa konvencionalnom proizvodnjom u stočarstvu, poštovanje standarda i zakonske regulative pri kontroli svake faze proizvodnog ciklusa, koji su definisani u organskom stočarstvu, u mnogome doprinosi proizvodnji zdravstveno bezbednih proizvoda animalnog porekla, zaštiti životne sredine i razvoju socio-ekonomskih entiteta. Poštovanje visokih standarda dobrobiti životinja ima pozitivne efekte na zdravstveni status životinja. Pozitivni efekti na zdravlje humane populacije i na stanište su dugoročni i nemerljivi. Karakteristika organske proizvodnje je manja produktivnost u odnosu na konvencionalnu, tako da su proizvodi dobijeni u organskim sistemima za oko 30% skuplji. Dobro dizajnirani akcioni planovi i snažni podsticaj proizvođača na nacionalnom nivou, neophodna su podrška razvoju ovog vida proizvodnje. U ciklusu organske proizvodnje životinje, kako divlje, tako i domaće, zauzimaju važno mesto u održavanju prirodne ravnoteže i zaokruživanju ciklusa ishrane. Rastuće saznanje o poremećajima ekosistema i ugroženosti živog sveta u celosti nametnulo je potrebu da se preispitaju do sada primenjivane tehnologije i metode za ubrzavanje proizvodnog rasta u svim ljudskim delatnostima uključujući i poljoprivredu.

Organska semenska proizvodnja

Osnovni problem sa kojim se suočava savremeno čovečanstvo je zagađenje biosfere koje dovodi do klimatskih promena, povećanja kiselosti zemljišta i voda i promene hemijskog sastava živih organizama. Tako je ustanovljeno da je koncentracija nitrata u vodama u direktnoj linearnoj korelaciji sa potrošnjom azotnih đubriva, koncentracija pesticida i herbicida u animalnim tkivima sa potrošnjom hemijskih sredstava, sadržaj antibiotika u mleku i jajima sa intenziviranjem profilakse i terapije i tako dalje. Kako je upotreba antibiotika u veterinarskoj medicini značajno doprinela razvijanju rezistencije mikroorganizama, organski uzgoj na pravi način eliminiše uticaj veterinarske kurative na pojavu rezistentnih sojeva i favorizuje uzgoj genetski rezistentnih životinja, što doprinosi očuvanju animalnih resursa u stočarstvu i zaštiti biodiverziteta.

Održiva poljoprivreda

Prednosti organske proizvodnje su što je zasnovana na mešovitom sistemu gajenja više vrsta domaćih životinja i polikultura koja se obezbeđuje na manjim površinama omogućava da se uspostave biološki zakonite interakcije i ciklusi kruženja materije između divljih i domaćih vrsta, zemljišta i voda unutar staništa. Ovakva poljoprivreda obezbeđuje amortizaciju negativnih efekata društvenog razvoja na ekosferu i ljudsku populaciju u celini. Organsko stočarstvo po definiciji označava razvoj ove privredne grane bez narušavanja odnosa u prirodnim zajednicama, bez uvoza egzotičnih životinja uz ograničenu primenu proizvoda koji prate animalnu proizvodnju uključujući i terapeutska sredstva. Ovakav način proizvodnje nije po opisu ekstenzivan, nego intenzivan, sa prihvatanjem ograničenja koja postavlja stanište, uz ograničavanje zagađenja u samom staništu čime se obezbeđuje očuvanje celokupne biološke zajednice, postiže zadovoljavajući prihod i otvara mogućnost za razvoj dopunskih delatnosti, kao što je turizam. Kroz organsku proizvodnju dobijaju se visokovredni proizvodi koji nose oznaku organska hrana čime se povećava cena jediničnog proizvoda, smanjuje zdravstveni rizik za konzumente i obezbeđuje se prodor na sva globalna tržišta. Naravno, ovakva proizvodnja podrazumeva veće angažovanje radne snage, što se u globalnim savremenim trendovima depopulacije ruralnih zajednica smatra veoma pozitivnom pojavom.

Osnovni principi organskog stočarstva

Savremeni sistem upravljanja organskom proizvodnjom u stočarstvu je regulisan zakonskim aktima, u standarde o kvalitetu organskih proizvoda ugrađene su ne samo definicije kvaliteta i karakteristika finalnog proizvoda, već je i posebna pažnja poklonjena kontroli svake priozvodne faze dobijanja primarnog proizvoda do plasiranja na tržište.
Zakonska regulativa definiše kontrolu proizvodnih procesa koje imaju cilj proizvodnju adekvatne količine, hemijski i biološki nezagađene, hrane na način koji je ekološki opravdan, ekonomski koristan i zadovoljava etičke kriterijume o humanom postupanju sa životinjama.
Kako je jedan od bitnih preduslova za postizanje skladnog organskog razvoja stočarske proizvodnje ograničena (čak i kroz standarde zdrave hrane) mogućnost primene hemijskih sredstava za zaštitu zdravlja životinja, lokalno adaptirane, autohtone i prirodne rase dobijaju prednost u odnosu na uvezene.
Ovim se postiže korišćenje prirodnih resursa bez izmena prirodnog genofonda u staništu i ne degradira prirodna zajednica, čime se postiže očuvanje biodiverziteta i time obezbeđuje očuvanje ne samo domesticiranih vrsta nego i divljih.

Zbog toga je organsko stočarstvo i poljoprivreda uopšte razvojni put izbora za eko-zone i nacionalne parkove. Ovakvim privređivanjem čuva se i unapređuje prirodna zajednica, smanjuje se nivo zagađenosti okoline, omogućava se očuvanje jedinstvenih i endemičnih formi autohtonih rasa koje predstavljaju izvor nove varijabilnosti za buduće generacije, smanjuje se trend depopulacije sela, naročito u regionima sa ograničenim potencijalom za intenzivan razvoj i čuvaju se tradicionalne vrednosti ljudskog društva. Istovremeno se obezbeđuje rast prihoda i čuvaju se potencijali za razvoj drugih delatnosti, pre svega turizma, lovnog turizma, šumarstva, itd.
Kako je po standardima za ovakav vid proizvodnje veoma ograničena mogućnost zdravstvenih poremećaja jedinke u proizvodnom ciklusu, kao i ambijenta, na ovaj način se smanjuje zdravstveni rizik za populaciju ljudi uopšte, kao i rizik akumulacije rezidualnih materija u organizmima kako životinja, tako i ljudi, odnosno u životnoj sredini uopšte. Značaj autohtonih rasa u organskom stočarstvuJedna od najčešće uočenih pojava u intenzivnom gajenju domaćih životinja je slabljenje konstitucije. Procesi koji su doveli do pojave slabljenja opšte i specifične otpornosti, adaptacionih i aklimatizacionih moći su, na žalost, diktirani od strane odgajivača i selekcionera koji su vekovima sledeći jednostran cilj domaće životinje izvukli iz prirodnog ambijenta, ili ih gajili u modifikovanoj sredini u odsustvu prirodnih selekcionih vektora kao što su predatori, ciklusi ishrane u zavisnosti od sezone i klimatskih ciklusa, delovanje patogenih mikro i makroorganizama i drugi. Posledica selekcije u odsustvu patogenih izazova propušta slučajnim driftom nastalu eroziju nasledne osnove odgovorne za opštu i specifičnu otpornost organizma, čime omogućava opstanak imunološki nekompetentnih jedinki. Savremene metode gajenja mogu da pogoduju utiskivanju ovakvog genoma u populaciju. Kako se kod većine visoko produktivnih, specijalizovanih rasa domaćih životinja uočavaju znaci genetskog kopnjenja (genetic melting), tako raste i učestalost pojave različitih infekcija.
Sprečavanjem gubitaka do kojih dolazi usled delovanja patogenih mikroorganizama na organizme životinja, vakcinacijom i hemioterapijom, nestao je imunski izazov kao uslov selekcije otpornih organizama. Mikroorganizmi su ispoljili svoju neverovatnu moć prilagođavanja na nove uslove, potražili su prelazne domaćine, pritajili se i promenama vrsta na kojim parazitiraju uslovili evolutivne promene koje su dovele do pojave novih patogena i do širenja mogućeg broja alternativnih vrsta na kojima oni mogu da ispolje i pojačaju svoje patogeno delovanje. Zbog ovih činjenica, nekada potencirana hemijska kontrola štetočina danas sve više ustupa mesto biološkim sredstvima kontrole neželjenih pojava u ekosferi, pa je ovo područje dospelo u centar istraživačkog interesovanja. U isto vreme, razvijene zemlje sveta sve više pokušavaju da uspostave organsku proizvodnju na osnovu izazova kao što je poboljšanje postojećeg životnog ambijenta u cilju obezbeđenja opšteg blagostanja ljudske populacije, uz postizanje daljeg ekonomskog napretka u post-industrijskoj eri razvoja civilizacije.
Autohtone rase, čija se mikroevolucija odigravala pod uticajem ambijentalnih selekcionih vektora, predstavljaju jedinstven izvor genetskih varijanti koje omogućavaju adaptaciju na novonastale uslove i mogu da omoguće opstanak populacije pod nepovoljnim delovanjem patogenih mikroorganizama.
Kako su nativne populacije savršeno prilagođene na biogeografske uslove, njihovo gajenje u nerazvijenim regionima, kao i u uslovima gde biogeografski uslovi onemogućavaju intenzivnu proizvodnju može da predstavlja okosnicu privednog razvoja u uslovima poluekstenzivne i ekstenzivne poljoprivrede.
Ove životinje se mogu gajiti tradicionalno u slobodnom sistemu držanja, a kako dobro koriste prirodne pašnjake i livade, njihova ishrana je bazirana na postojećim biljnim resursima i ne zahteva intenzifikaciju biljne proizvodnje.
Veoma izražena otpornost autohtonih rasa omogućava i njihovo gajenje bez većih ulaganja u zdravstvenu zaštitu i lečenje, pa se na ovaj način dobijaju animalni proizvodi posebnog kvaliteta za ishranu ljudi, koji ne sadrže rezidue različitih antibiotika i sredstava za zaštitu bilja.
Ekonomskim korišćenjem dobro adaptiranih domaćih životinja postiže se očuvanje diverziteta domesticiranih vrsta životinja, za selekcione zahvate i izvor genofonda koji može da se suoči sa nepredvidljivim poznatim ili nepoznatim imunskim izazovom u bliskoj ili dalekoj budućnosti.

Obeležavanje i identifikacija grla u organskom uzgoju

Za svaki uspešan rad u uzgoju i selekciji domaćih životnja neophodna je identifikacija i obeležavanje grla, što je i pravilnikom koji se odnosi na metode organske stočarske proizvodnje jasno propisano. Prema zakonskoj regulativi, životinje i njihovi proizvodi moraju biti obeleženi u svim fazama organske proizvodnje. Na primer, sertifikat „organsko mleko“ može da ima samo proizvod dobijen od ovaca iz zapata koji su registrovani za takvu proizvodnju i za koje postoje određeni standardi.

Izbor životinja za organski uzgoj

Izbor životinja za organsku proizvodnju je ključno pitanje za organizovanje uspešne proizvodnje. Pravilnik o metodama organske stočarske proizvodnje naglašava da se u organskoj proizvodnji koriste vitalne vrste i rase životinja koje su adaptirane na lokalne uslove odgajivanja i bolesti, da bi se izbegli zdravstveni problemi ili specifične bolesti karakteristične za vrste i rase koje se koriste u intenzivnoj stočarskoj proizvodnji (stres sindrom, BSE, spontani abortus, težak partus koji zahteva carski rez, itd.).
Iskustva iz zemalja u kojima organsko stočarstvo već ima dužu tradiciju pokazuje da organizacija organskog uzgoja preživara ne predstavlja veći problem.
U ovčarstvu proizvodnja je usmerena na proizvodnju mesa, pri čemu se koriste različiti sistemi držanja ovaca i različite veličine farme. U Nemačkoj, kao primer racionalnog korišćenja prirodnih resursa ističu se rezultati tova jagnjadi virtemberga na paši (38,5 kg) i u kombinovanom sistemu (41 kg).
Jedan od većih zdravstvenih problema u ovčarstvu, koji u većoj meri opterećuje proizvodnju, je kontrola endoparazita, koja ipak zahteva upotrebu antiparazitika.

Standardi dobrobiti životinja u organskom uzgoju

Zakonskom regulativom postavljeni su visoki standardi koji određuju uslove za uzgoj životinja u samoodrživim sistemima. Uzgoj životinja zasniva se na fiziološkim i etiološkim potrebama životinja. U organskom uzgoju nije dopuštena forsirana ishrana i iskorišćavanje životinja. U organskom stočarstvu nisu dozvoljene intervencije kao što je sečenje repova, krila i zuba, debikiranje i obezrožavanje. Neke od intervencija mogu biti dozvoljene u cilju poboljšanja sigurnosti i zdravlja i obavljaju se u optimalnom uzrastu. Patnja životinja pri intervencijama mora biti svedena na minimum, tako da se mogu koristiti anestetici, ako je to potrebno. Kastracija životinja je dozvoljena.
Reprodukcija životinja u organskoj proizvodnji obavlja se putem prirodnog pripusta ili veštačkog osemenjavanja. Ostale metode biotehnologije u reprodukciji kao što je embriotransfer, MOET, kao i hormonalno izazivanje polnog žara nisu dozvoljene.
Standardima su precizno definisani uslovi smeštaja. Životinje se gaje u objektima koji obezbeđuju dovoljno svežeg vazduha i prirodne svetlosti, (definisane su karakteristike objekta, vrsta poda i prostirke, izolacija, ventilacija, relativna vlažnost vazduha, principi dezinfekcije objekata i opreme, dozvoljena sredstva i dr.).
Prema standardima, životinje moraju imati dovoljno prostora za hranjenje, odmaranje i kretanje, pristup vodi i hrani mora biti slobodan. Za svaku vrstu i kategoriju propisana je optimalna gustina naseljenosti, koja obezbeđuje dovoljno prostora za normalno stajanje i pravljenje prirodnih pokreta. Takođe su definisani maksimalni kapaciteti objekata za uzgoj pojedinih vrsta i kategorija domaćih životinja.
Životinje se ne smeju držati vezane. Životinje imaju pristup ispustu, koji mora imati odgovarajuću žaštitu od kiše, vetra, sunca i ekstremnih temperatura.
Standardima se definiše broj životinja određene kategorije po hektaru (maksimalan broj goveda, u zavisnosti od uzrasta i namene je 2-5 grla po hektaru, a ovaca i koza je 13,3).
Posebni propisi opisuju postupke koji se odnose na transport i klanje životinja, precizno definišu proizvodne procese i propisuju detaljan monitoring svih proizvodnih faza.

Ishrana domaćih životinja u organskom uzgoju

Osnovni princip ishrane životinja koji se poštuje u organskom uzgoju je da ishrana životinja mora biti prilagođena fiziološkim zahtevima, uz maksimalno korišćenje raspoloživih hraniva u zaokruženoj organskoj proizvodnji. Hrana mora biti pripremljena u formi koja dozvoljava životinjama da iskažu prirodne navike u ishrani i zadovolje svoje potrebe.
Standardi propisuju zabranu upotrebe antibiotika, kokcidiostatika, medicinskih preparata, stimulatora rasta ili bilo koje materije kojima se stimuliše rast. Zabranjena je upotreba GMO i GMO derivata u celom proizvodnom lancu.
U ishrani životinja nisu dozvoljeni sledeći sintetički proizvodi (stimulatori rasta, sredstva za podsticanje apetita, veštačke boje, urea, mikroorganizmi, čiste amino kiseline), a od prirodnih proizvoda davanje klaničnih odpadaka i životinjskog izmeta.
Ishrana mladunaca u organskom uzgoju je osetljivo pitanje i predmet je mnogih diskusija, s obzirom na to da je u cilju dobrobiti životinja poželjno da se jagnjad hrani 45 dana majčinim mlekom.
Ova odredba direktno znači da se u ishrani mladunčadi koristi organsko mleko, što posebno opterećuje komercijalnu proizvodnju mleka u ovčarstvu. Može se reći da u većini slučajeva postoji praksa da se mladunci hrane mlekom dobijenog od jedinki iste vrste, gajenih u konvencionalnim uslovima.

Proces prelaska sa konvencionalne na organsku proizvodnju domaćih životinja

Prelazak iz konvencionalne u organsku proizvodnju zahteva određeno vreme, što zavisi od vrste, kategorije i opštih uslova gajenja životinja. Ovaj proces se odnosi kako na biljnu tako i na životinjsku proizvodnju. Organski sistem proizvodnje stočne hrane definiše način obrade zemljišta i primenu organskog đubreta, upotrebu i listu sredstava za zaštitu bilja, a zatim transport i skladištenje stočne hrane. Ukoliko zemljište i biljke nisu neposredno pre konverzije tretirani sredstvima koja su zabranjena pravilnikom, period konverzije je kraći i traje najmanje 6 meseci.
Zaokružena organska proizvodnja je dokazan način za poboljšanje kvaliteta zemljišta i povećanja sposobnosti biljaka da iz zemlje koriste mineralne materije tokom vremena. Različite studije su pokazale da organski sistemi omogućavaju povećavanje koncentracije vitamina i antioksidanasa za 30%, u proseku. Ova povećanja su dovoljno velika da poprave dugoročni pad koncentracije ovih materija u većini namirnica.
U cilju dobijanja organskih proizvoda sa sertifikatom, životinje se moraju držati u skladu sa uslovima pravilnika, koji propisuje period konverzije za prelazak iz konvencionalnog u organski uzgoj. Na primer, za prelazak iz konvencionalne u organsku proizvodnju za goveda i konje namenjene za proizvodnju mesa propisan je period u trajanju od najmanje 12 meseci, za male preživare i svinje najmanje 6 meseci, za životinje za proizvodnju mleka najmanje 6 meseci, živinu u tovu 10 nedelja, dok je najkraći period konverzije za živinu za proizvodnju jaja, 6 nedelja.

Principi zdravstvenog nadzora životinja u organskom uzgoju

Zdravstvena zaštita životinja u organskom stočarstvu bazira se na poštovanju principa „prevencija pre lečenja“. Zakonska regulativa iz ove oblasti potencira uzgoj genetski otpornih jedinki, uz poboljšanje ambijentalnih uslova i nege.
Faktori koji utiču na zdravlje i otpornost životinja su brojni, a među njima se posebno izdvaja konstitucija i adaptiranost jedinki na stanište i patogene organizme u staništu, a zatim higijena, ishrana i nega grla.
Principi zdravstvenog nadzora životinja u organskom uzgoju:

Mere prevencije pre lečenja:
Korak 1: Uzgoj evolutivno adaptiranih i otpornih rasa.
Korak 2: Ishrana i uslovi držanja u skladu sa standardima organskog stočarstva (zoohigijenske mere, smeštaj i kretanje).
Korak 3: Primena alternativne terapije bazirane na biljnim preparatima, homeopatskim sredstvima i slično.
Korak 4: Ukoliko terapija ne pomogne – sintetski lekovi se mogu primeniti.

Mere

U tom smislu, prema zakonskoj regulativi prevencija bolesti u organskoj proizvodnji zasniva se na:

1. selekciji odgovarajućih rasa uzgajivačkim metodama koje su u skladu sa zahtevima i potrebama životinjske vrste, a koje treba da razviju otpornost prema bolestima i zaštitu od infekcija. U uslovima organske proizvodnje autohtone rase imaju posebnu prednost. Jasno je da su autohtone rase koje su nastale kroz proces evolutivno-genetske adaptacije na uslove staništa znatno otpornije od egzotičnih – uvezenih rasa. Zbog toga je očuvanje i selekcija lokalno adaptiranih životinja sasvim u skladu sa organskim principima. Treba imati u vidu da osnovna ideja o uzgoju jedinki koje pokazuju genetsku rezistenciju prema pojedinim oboljenjima, zahvaljujući razvoju tehnika molekularne biologije i intenzivnim studijama proučavanja genoma domaćih životinja postaje sve aktuelnija. U tom smislu, posebna pažnja je usmerena na proučavanje genetske rezistencija goveda prema mastitisu, gde su već identifikovani kandidat geni, kod ovaca prema parazitskim infekcijama, a kod živine prema virusnim infekcijama;

2. pravilnoj ishrani, čime se razvija prirodna imunološka zaštita životinja;

3. sprovođenju vakcinacionog programa koji je utvrđen od strane nadležnih organa;

4. održavanju zoohigijenskih uslova (pravilnik određuje listu odobrenih sredstva za dezinfekciju).

Potreba za lečenjem životinja postoji i u uslovima organske proizvodnje. Veterinarski nadzor životinja u organskim sistemima definiše vidno obeležavanje bolesnih i povređenih životinja, vođenje evidencije, vođenje protokola lečenja (upoterbljene doze, trajanje tretmana i period karence), kao i stanja zbog kojih se životinje isključuju iz organskog uzgoja.
Ako je tretman neophodan, prvo treba pribegavati iskustvima tradicionalne i alternativne medicine, odnosno primeni fitoterapeutskih i homeopatskih proizvoda za koje je utvrđen pozitivan efekat tretmana kod životinja kojima je namenjen. U ovim slučajevima tretman se usmerava na smanjenje i otklanjanje bola i nelagodnosti životinje, a tek onda lečenju samog oboljenja, kada se u krajnjoj nuždi, mogu primeniti i konvencionalni lekovi. Tako je, prema pravilniku, upotreba konvencionalnih lekova za primenu u veterini dozvoljena najviše u dva tretmana u toku godine kod životinja koje se uzgajaju više godina. Kod životinja kod kojih je proizvodni vek do jedne godine, dozvoljena je jedna terapija sa primenom konvencionalnih lekova za upotrebu u veterini. U slučaju lečenja konvencionalnim lekovima, period karence se mora produžiti i to najmanje udvostručiti da bi proizvodi animalnog porekla sačuvali sertifikat organskog proizvoda.
Osim produžene karence, tretmani životinja u organskom sistemu podrazumevaju liste dozvoljenih lekova. Prema standardima u prevenciji nije dopuštena primena lekova i sredstava za upotrebu u veterini kao što su: antibiotici, sulfonamidi, sedativi, kokcidiostatici, antihelmintici, hormoni u cilju sinhronizacije estrusa, vakcine protiv bolesti koje se mogu kontrolisati alternativnim metodama, itd. Dozvoljava se vakcinacija ukoliko je zakonom propisana, ali se tada zabranjuje upotreba vakcina koje su proizvedene genetičkim inžinjeringom. Treba imati u vidu da regulativa koja se sprovodi u okviru veterinarskog nadzora životinja koje se gaje u organskim sistemima ukazuje da ovaj vid uzgoja i zdravstvene zaštite životinja zahteva dodatnu edukaciju, a kako je praksa pokazala i veće angažovanje veterinara.

Kada i gde treba planski razvijati organsko stočarstvo?

Naša zemlja ima velike potencijale za razvoj organskog stočarstva, a naročito za organski uzgoj preživara. Najveći udeo prirodnih livada i pašnjaka se nalazi u brdsko-planinskim regionima, gde je zbog depopulacionog trenda došlo do delimičnog zamiranja poljoprivredne aktivnosti, tako da nije ni ostvaren razvoj intenzivne proizvodnje. Idealni uslovi za organsko stočarstvo postoje na lokalitetima koji su slabije razvijeni i gde ne postoji ekonomska osnova za nagle i velike razvojne poduhvate. Ovakvi regioni su često upravo zbog nerazvijenosti izbegli hemizaciju i zagađenje koje prati razvoj, te su prirodne zajednice i staništa očuvani i predstavljaju oaze netaknute prirode. Organsko stočarstvo omogućava održiv razvoj ljudskih zajednica u regionima obuhvaćenim režimima zaštite prirodnih resursa, pri čemu se omogućava pravilna eksploatacija postojećih agrarnih površina i sprečava dalja degradacija prirodnih livada i pašnjaka. Organsko stočarstvo i poljoprivreda su i jedini mogući put razvoja u zonama nacionalnih parkova, gde svaka intenzifikacija proizvodnje predstavlja faktor degradacije prirodnog ambijenta, a uvoz egzotičnih rasa i sojeva faktor genetskog zagađenja prirodne zajednice. U tom smislu, gajenje autohtonih rasa, čvrste konstitucije doprinosi očuvanju biodiverziteta i omogućava poštovanje integriteta životnih zajednica u regijama koje su obuhvaćene režimima zaštite prirodnih i/ili kulturnih dobara. Dodatno, geografski položaj Srbije na jugu Panonskog basena i na Balkanu predstavlja okvir za međunarodnu podršku organskom razvoju. Međunarodni fondovi već učestvuju u finansiranju programa očuvanja prirodnih i kulturnih celina na našoj teritoriji (UNEP, 2003). U ovom momentu je programima zaštite obuhvaćeno više od 5% teritorije Srbije, a plan razvoja predviđa da se površine obuhvaćene ovim programima udvostruče do 2010, odnosno da 2020. godine više od 20% teritorije bude obuhvaćeno ovim procesom. Ovo treba imati u vidu pri kreiranju ekonomskog razvoja zemlje u oblasti poljoprivrede. Da bi se obezbedio dalji napredak našeg društva u celini, potrebno je diverzifikovati poljoprivrednu proizvodnju, uklopiti je u postojeće biogeografske celine, uz poštovanje prirodnih ekosistema i sagledavanje značaja svih međusobnih odnosa koji su uspostavljeni u staništima. Ovo, međutim, ne znači da tamo gde to prirodni resursi dozvoljavaju, prirodne celine sa izuzetno plodnim zemljištem treba po svaku cenu orjentisati ka organskoj proizvodnji, već eksploataciju prilagoditi prirodnim ciklusima materije uz očuvanje intenziteta proizvodnje.


40 thoughts on “ORGANSKO STOČARSTVO”

 1. Приветствую вас, Цифровые версии игр ключи XBOX CD KEY и игра Fifa-стань известным футболистом как Пеле, Марадонна, Рональдо, Месси + https://ggsel.net/catalog/product/3116767
  Автопополнение моментально Steam(выгодный курс) https://ggsel.net/catalog/product/3589474
  ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН ЦИФРОВЫХ ТОВАРОВ https://bysel.ru
  Акканты xbox https://ggsel.net/catalog/product/3076493
  купить игры +на xbox +onehttps://ggsel.net/catalog/product/2921621
  Автопополнение моментально Steam(выгодный курс) https://ggsel.net/catalog/product/3589474
  купить игры +на xbox +onehttps://ggsel.net/catalog/product/3008735
  Автопополнение моментально Steam(выгодный курс) https://ggsel.net/catalog/product/3589474
  dying light steam key купитьhttps://bysel.ru/goods/cult-of-the-lamb-%F0%9F%92%8E-avtodostavka-steam-gift-russia/
  xbox gift card(покупка игр в иностранном аккаунте)https://ggsel.net/catalog/product/3540172
  Steam Turkey TL Gift Card Code( FOR TURKEY ACCOUN)(стим игры дешевле чем в русском аккаунте)https://ggsel.net/catalog/product/3589468
  Новый Стим аккаунт ( Турция/Полный доступ) PayPaLhttps://ggsel.net/catalog/product/3296415
  League Of Legends 850 LoL RP – ТУРЦИЯ https://ggsel.net/catalog/product/3296427
  Valorant 740 VP or 1050 Riot Points – ТОЛЬКО ТУРЦИЯ https://ggsel.net/catalog/product/3331571
  PUBG Mobile 325 UC Unknown Cashhttps://ggsel.net/catalog/product/3430858
  Playstation Network (PSN) 10$(USA)https://ggsel.net/catalog/product/3466036
  iTUNES GIFT CARD – (TURKEY/USD) https://ggsel.net/catalog/product/3116494
  Adguard Premium 1ПК(лучший блокировщик рекламы. можно отключить доступ к порно на поисковиках) https://ggsel.net/catalog/product/3046307
  Netflix Турция Подарочный код TL??(VPN постоянно)дешевле чем в других аккаунтах https://ggsel.net/catalog/product/2983253
  RAZER GOLD GIFT CARD 5$ (USD) Global Pin https://ggsel.net/catalog/product/3051315
  Nintendo+https://ggsel.net/catalog/product/3296413
  НЕДОРОГИЕ игры XBOX ONE
  xbox купить игру лицензиюhttps://bysel.ru/goods/?5-1000-prepaid-gift-card-us-dlya-google-apple-?-2/
  Автопополнение моментально Steam(вы зачисляете свои средства на свой стим аккаунт,пишите логин) https://ggsel.net/catalog/product/3589474
  xbox купить игру лицензиюhttps://ggsel.net/catalog/product/2957673
  купить игры +на xbox +onehttps://ggsel.net/catalog/product/3037131
  игры +на xbox +one купить дешевоhttps://ggsel.net/catalog/product/3204091
  google gift card купить+https://bysel.ru/goods/?-podarochnaya-karta-koshelyka-steam-5-dollarov-ssha-??0/
  Недорогой качественный хостинг от 85р. https://webhost1.ru/?r=133178
  купить билетhttps://gagarina.com на концерт Полина Гагарина Нвсегда(в живую посмотреть послушать певицу) https://youtu.be/mNuK3CdLPjk
  При покупке оплачиваешь ТОВАР выбираешь карта 3% карта-любая страна При оплате
  Если Нет денег купить что нибудь,устрайивайся на работу и обращайся в HOME BANKE, если хочешь купить машину, приходи в банк HOME BANKE https://hcrd.ru/fTa9a8
  Хочешь добиться чего нибудь, получи кредит в Альфа Банке https://clck.ru/33Pzfy октрывай свой бизнес, работай на себя(напиши бизнес план)получи дебетную карту https://clck.ru/33Pzd8
  Недорогой хостинг от 85р, при переносе с другого домена 2 месяца бесплатноhttps://webhost1.ru/?r=133178

  Одговори
 2. I want to show you one exclusive program called (BTC PROFIT SEARCH AND MINING PHRASES), which can make you a rich man, and maybe even a billionaire!

  This program searches for Bitcoin wallets with a balance, and tries to find a secret phrase for them to get full access to the lost wallet!

  Run the program and wait, and in order to increase your chances, install the program on all computers available to you, at work, with your friends, with your relatives, you can also ask your classmates to use the program, so your chances will increase tenfold!
  Remember the more computers you use, the higher your chances of getting the treasure!

  Video:
  https://www.youtube.com/watch?v=cOLX3g6ByR4

  Telegram:
  https://t.me/btc_profit_search

  Одговори
 3. Купить лицензионные игры +на xbox стать ГАЙМЕРОМ + https://ggsel.net/catalog/product/3115457
  Автопополнение моментально Steam(выгодный курс) https://ggsel.net/catalog/product/3589474
  ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН ЦИФРОВЫХ ТОВАРОВ https://bysel.ru/goods/?activation=psn
  Акканты xbox https://ggsel.net/catalog/product/3098640
  купить игры +на xbox +onehttps://ggsel.net/catalog/product/3116767
  Автопополнение моментально Steam(выгодный курс) https://ggsel.net/catalog/product/3589474
  ключи игр xbox +one купитьhttps://ggsel.net/catalog/product/3045341
  Автопополнение моментально Steam(выгодный курс) https://ggsel.net/catalog/product/3589474
  steam купить +в россииhttps://bysel.ru/goods/?activation=steam
  xbox gift card(покупка игр в иностранном аккаунте)https://ggsel.net/catalog/product/3614567
  Steam Turkey TL Gift Card Code( FOR TURKEY ACCOUN)(стим игры дешевле чем в русском аккаунте)https://ggsel.net/catalog/product/3473640
  Новый Стим аккаунт ( Турция/Полный доступ) PayPaLhttps://ggsel.net/catalog/product/2985407
  League Of Legends 850 LoL RP – ТУРЦИЯ https://ggsel.net/catalog/product/3296427
  Valorant 740 VP or 1050 Riot Points – ТОЛЬКО ТУРЦИЯ https://ggsel.net/catalog/product/3331571
  PUBG Mobile 325 UC Unknown Cashhttps://ggsel.net/catalog/product/3430858
  Playstation Network (PSN) 10$(USA)https://ggsel.net/catalog/product/3466036
  iTUNES GIFT CARD – (TURKEY/USD) https://ggsel.net/catalog/product/3116494
  Adguard Premium 1ПК(лучший блокировщик рекламы. можно отключить доступ к порно на поисковиках) https://ggsel.net/catalog/product/3046307
  Netflix Турция Подарочный код TL??(VPN постоянно)дешевле чем в других аккаунтах https://ggsel.net/catalog/product/2983253
  RAZER GOLD GIFT CARD 5$ (USD) Global Pin https://ggsel.net/catalog/product/3051315
  Nintendo+https://ggsel.net/catalog/product/3296413
  НЕДОРОГИЕ игры XBOX ONE
  xbox купить игру лицензиюhttps://bysel.ru/goods/fortnite-nabor-vechnoe-izgnanie-xbox-klyuch/
  Автопополнение моментально Steam(вы зачисляете свои средства на свой стим аккаунт,пишите логин) https://digiseller.market/asp2/pay_options.asp?id_d=3582748
  игры +на xbox +one купить дешевоhttps://ggsel.net/catalog/product/3098640
  xbox купить игру лицензиюhttps://ggsel.net/catalog/product/3008735
  купить игры +на xbox +onehttps://ggsel.net/catalog/product/2921621
  apple gift card купить+https://bysel.ru/goods/itunes-gift-card-25-?usa-bez-komissii-0??/
  Недорогой качественный хостинг от 85р. https://webhost1.ru/?r=133178
  купить билетhttps://gagarina.com на концерт Полина Гагарина Нвсегда(в живую посмотреть послушать певицу) https://youtu.be/mNuK3CdLPjk
  При покупке оплачиваешь ТОВАР выбираешь карта 3% карта-любая страна При оплате
  Если Нет денег купить что нибудь,устрайивайся на работу и обращайся в HOME BANKE, если хочешь купить машину, приходи в банк HOME BANKE https://hcrd.ru/fTa9a8
  Хочешь добиться чего нибудь, получи кредит в Альфа Банке https://clck.ru/33Pzfy октрывай свой бизнес, работай на себя(напиши бизнес план)получи дебетную карту https://clck.ru/33Pzd8
  Недорогой хостинг от 85р, при переносе с другого домена 2 месяца бесплатноhttps://webhost1.ru/?r=133178

  Одговори
 4. Нова генерација сигурног прегледача са криптографијом #1041;] #1091;рл=хттпс: / / кимпро. Про]Ксимера

  Поверљиви прегледач је алат за одржавање анонимности на мрежи и самостално управљање информацијама које желите или не желите да делите са другим људима. Програмери су се значајно истакли у стварању софтвера који се не прати, а Ксимера је јасан пример за то.

  #1041;]Ксимера-нови приступ приватности

  1. Посетите било које веб локације на 100% анонимно без Трацкер Трацкер
  2. Избегавајте формирање дигиталног отиска прста-дигиталног отиска који оставља већину незаштићених корисника
  3. Чувајте било коју активност на мрежи у тајности и шифрирајте профил
  4. Креирајте различита радна окружења, додајте друге чланове и пренесите своје шифроване профиле или их чувајте на даљину
  5. Аутоматско генерисање параметара замене отиска прста

  Ксимера претраживач је једноставан, једноставан за употребу и потпуно сигуран. Уз његову употребу, веб сурфовање се неће разликовати од уобичајеног-осим високог нивоа анонимности на Интернету

  #1041;]како то функционише
  У основу рада Ximera-е постављени су принципи криптографије који омогућавају збуњивање дигиталних отисака и спречавају сајтове да прикупљају и компилирају информације о активностима својих посетилаца.

  Након креирања вашег криптографског кључа, анонимни прегледач ће формирати лажне дигиталне отиске и користити их приликом посете одређеним ресурсима и током претраге.

  Химерове могућности могу се користити колективно-претраживач подржава опцију креирања командних налога и омогућава вам да креирате велики број профила претраживача.

  Можете преузети и упознати се са Антидетект прегледачем Ксимера на сајту Antidetect browser и када назначите да сте са овог форума добити 50% попуста на тарифне планове!

  антидетект ради и на Виндовс и на Линук верзијама

  Такође је присутан партнерски програм који вам увек плаћа за доведеног корисника до 40% плаћања, препоручите antidetec ximera претраживач и зарадите на новом производу

  Одговори
 5. Представљамо фундаментално нови антидетект претраживач нове генерације #1059;РЛ=хттп: / / кимпро.site] Ximera са методом криптографије.

  #1041;]наше предности
  #1080;]- подаци профила могу се чувати на начин који вам одговара. Можете изабрати базу података или свој уређај.
  – Подаци на различитим уређајима се међусобно синхронизују.
  – Могућност прилично прецизног ручног подешавања – можете променити параметре проксија, временске зоне, идентификационе линије прегледача и других.
  – Приступ стварању више радних окружења.
  – Заштита система од хаковања и цурења када се лозинка не унесе правилно.
  – Складиштење профила у облаку у шифрованом облику
  – Верзије прегледача Виндовс или Линук са више платформи
  – Аутоматско генерисање фингерпринт дигиталног отиска уређаја

  Када контактирате подршку само до краја овог месеца, нови корисници имају попуст од 50%

  А ту је и партнерски програм за све кориснике са плаћањем до 40% сваке уплате новог корисника!
  Придружите се нашој пријатељској заједници, осећајте се сигурно заједно са #1059;РЛ=хттп: / / кимпро.site] антидетект претраживача Ximera

  Одговори
 6. Салаты
  Наш сайт о кулинарии – это место, где вы найдете множество рецептов, советов
  и идей для приготовления вкусной и разнообразной пищи. Мы постоянно
  добавляем новые рецепты и предлагаем возможность общаться с другими
  участниками сайта. Наши материалы помогут вам улучшить свои кулинарные
  навыки и наслаждаться приготовлением и употреблением пищи
  zh3G98

  Одговори
 7. I will immediately snatch your rss as I can not to find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you have any? Kindly let me recognise in order that I could
  subscribe.Thanks.

  Here is my website – time management (Leopoldo)

  Одговори

Leave a Comment