ДРУШТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА – Мартинци

Трајан Деције представља удружење малих и средњих произвођача и предузећа, који обезбеђује бригу о њима.

Чланови могу да задрже своје предности, али удруженим снагама заједно имаће више ресурса, учиће једни од других и савладаће професионалне бизнис вештине.

Кластери се оснивају по неком територијалном принципу.

Такође један од битних разлога за њихово оснивање је да се пре свега запосли незапослена радна снага по тим регионима.

Кластер Трајан Деције поспешује слободне зоне Србије.

Трајан Деције је скуп географски блиских предузећа, специјализованих добављача, давалаца услуга сродних индустрија и са њима потребних установа које су неопходне да би кластер био формиран.

То су универзитети, развојне агенције, локална самоуправа и удружења која се надмећу али и сарађују.

Трајан Деције је облик удруживања који помаже да се тржишта чланова кластера прошире, да се повећа продуктивност, стимулише учење и побољша дугорочна позиција на тржишту.

Чланице повезују заједнички интереси и потребе на подручју набавке, продаје специјализованих услуга (производа), радне снаге и других ресурса.

Улога Кластера Трајан Деције је подизање нивоа економске активности, да се упосли што већи број запослених и да се мала и средња привредна друштва препознају у Кластерима.

Зашто Трајан Деције?
Због тога да би чланице кроз Кластер Трајан Деције могле да конкуришу великим компанијама (средњим и великим), како домаћим тако и страним.

А са друге стране да могу да буду конкурентни на домаћем и страном тржишту, управо кроз овакав вид организовања.

Организацију Трајан Деције покрећу иновације, продуктивност и конкурентност кроз заједничку сарадњу и синергију привредних субјеката, истраживачких институција и државне управе.

Трајан Деције је једно удружење, било по вертикалном или хоризонталном принципу, где члaнови групишу своје интелектуалне способности, финансијске снаге и иновативне способности.

Трајан Деције је значајан због тога што представља организацију оних који су спремни и способни за живот.

Трајан Деције као организација, јесте организација здравих, Трајан Деције јесте удружење оних који имају амбиција у односу на данашњицу или сутрашњицу.

Јавни сектор је један од три кључна стуба развоја система кластера, односно екосистема Кластера.

Тако да само у синергији јавног сектора са привредним субјектима и образовним сектором можемо постићи развој малих и средњих предузећа, пораст нивоа конкурентности истих, пораст нивоа запослености као и нивоа инвестиција.

Односно остваривање система одрживог економског привредног развоја, нарочито локалног привредног развоја.

МИ ВАМ ПОМАЖЕМО

ДА РЕГИСТРУЈЕТЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО
ДА ИЗРАДИТЕ БИЗНОС ПЛАН И СТРУКТУРУ ИСПЛАТИВОСТИ
ДА ОБЕЗБЕДИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ
ДА АПЛИЦИРАТЕ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ И СУБВЕНЦИЈЕ
ДА ПОВОЉНО НАБАВИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ
ДА ПОВОЉНО НАБАВИТЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛЕ
ДА ОСИГУРАТЕ ПРОИЗВОДЊУ
ДА ОБЕЗБЕДИТЕ СИГУРНИЈИ ПЛАСМАН ПРОИЗВОДА
ДА ОБЕЗБЕДИТЕ СЕЗОНСКЕ РАДНИКЕ

Сарадња са надлежним органима приликом креирања Програма мера и унапређење конкурса за доделу подстицаја у пољопривреди, отварају могућност, пре свега младим пољопривредницима да адекватно спроводе своје пољопривредне делатности и са више поверења аплицирају за расположиве мере подстицаја које опредељује јединица локалне самоуправе!

Кластер Трајан Деције своје чланице упућује у:

   – ПРОСТОРНИ ПЛАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
   – РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН
   – ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
   – УРБАНИСТИЧКЕ ПРОЈЕКТЕ

Такође их учи и показује начине:

– КАКО ЛАКШЕ ДОЋИ ДО НЕКИХ СРЕДСТАВА                  (ЕУ)
 – КАКО ЛАКШЕ НАСТУПИТИ НА ТРЖИШТУ
 – КАКО ПРЕВАЗИЋИ (АДМИНИСТРАТИВНЕ) ПРЕПРЕКЕ У ПОСЛОВАЊУ …

–> трећи принцип малих и микро предузећа

Концентрација и рад Кластера Трајан Деције би били усмерени на:

   – ОБРАЗОВАЊЕ
   – КУЛТУРУ
   – СПОРТ И ОМЛАДИНУ
   – ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
   – БЕЗБЕДНОСТ
   – САОБРАЋАЈ
   – АГРОИНДУСТРИЈУ
   – ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ
   – САРАДЊУ СА ДРУГИМ РЕГИОНАЛНИМ КЛАСТЕРИМА
   – УКЉУЧИВАЊЕ У РАЗНЕ ПРОЈЕКТЕ
   – ПРЕДСТАВЉАЊЕ КЛАСТЕРА НА ПРОМОТИВНИМ МЕСТИМА И САЈМОВИМА
   – ПРЕДСТАВЉАЊЕ МАЊИХ ФИРМИ КОЈЕ НЕМАЈУ МОГУЋНОСТ ДА СЕ ПОЈАВЕ НА РАЗНИМ СКУПОВИМА
   – ПОБОЉШАЊЕ ПРОДУКТИВНОСТИ И КОНКУРЕНТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА
   – САРАДЊА СА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА КОЈЕ ДИРЕКТНО УТИЧУ У РЕАЛИЗАЦИЈИ САМИХ ПРОЈЕКАТА

Кластер Tрајан Деције првенствено је формиран како би представљао чланице из пољопривредне и агро делатности и осталих сродних делатности везаних за агро бизнис.

Основна намена кластера је повезивање и упознавање чланова са тенденцијама у пољопривреди.

Упознавање са савременим тенденцијама пољопривреде.

Такође доста тога би се улагало у праћење и иновације у пољопривреди и агро свету. У чему би чланице кластера активно учествовале.

Велика помоћ и подршка би дошла укључивањем пољопривредног факултета.

Такође, велика пажња би била усмерена и на обуку кадрова за рад са софтверима.

Чланице кластера би организовано одлазиле на сајмове, где се приказују могућности које кластери могу да пруже у том тренутку.

Наступ кластера на сајмовима није само продајног и класично промотивног карактера.

Наступом на сајму кластер би требао да обавести све потенцијалне сараднике, инвеститоре и фирме које у будућности желе да унапреде своје пословање, да заједничким снагама утичемо и развијамо грану пољопривреде.

Трајан Деције има све важнију улогу у приступу иновација у пословању малих и средњих предузећа, што представља перспективу да постане кључни и стратешки чиниоц у циљу заједничког развоја привреде и позиционирања на страним тржиштима.

Практично, преко Кластера Трајан Деције постоји једна платформа која омогућава да српска предузећа имају приступ неким другим фондовима.

Нама су као држави тренутно доступни само предприступни фондови који омогућавају земљи кандидату да се припреми за улазак у ЕУ. Преко платформи као што су Кластери, омогућава се се приступ и у неким другим фондовима, као и њихово коришћење.

Али оно што је много важније то је успостављање пословних контаката и заједнички развој.

Кластер Трајан Деције тежи:
    – Умрежавање предузећа и компанија у Србији, и научно-истраживачких институција;
    – Промовисање својих чланица у иностранству
    – Промоција Срема и Србије као доброг места за инвестирање и долазак страних компанија које се налазе у агро сектору,
    – Учествовање на разним бизнис митинзима где би се представљале своје чланице
    – Учествовање на сајмовима
    – Организовање тренинга и обука за своје чланице
    – Истраживању онога што стварно имамо од аграра у Срему
    – Истраживање и представљање шта то научно-истраживачке и развојне институције у Србији могу да понуде пољопривредној индустрији
    – Умрежавање са банкама и писање прихватљивих бизнис планова за банке
    – Трансвер знања и технологија из других развијених земаља ка Србији
    – Истраживање тржишта
    – Стварање могућности за одрживо запослење побољшавањем продуктивности и приступа тржишту за мале и средње произвођаче и др

Кластер Трајан Деције за циљ има умрежавање и потписивање спорозума о сарадњи који подразумева заједничке наступе на трећим тржиштима али и на сајмовима.
Кластер Трајан Деције би окупљао чланице Сремског аграра, које се баве пољопривредом и развојем аграра.

Своју производњу би базирали на прављење финалног производа.

Кроз кластер се може много боље и лакше остварити заједнички интерес посебно ако се ради о малим фирмама које заиста тешко могу на разини владе или министарства нешто остварити појединачно, али удружени у кластер су сигурно много јачи у наступу.

Кластери много доприносе повећању продуктивности односно ефикасности предузећа која су чланице кластера.

Трајан Деције значајно подиже иновативну активност својих чланица што се повратно одражава на њихову ефикасност и коначно доприносе оснивању нових предузећа.

Чланице кластера могу добити јефтиније и квалитетније импуте за своју производњу.

Трошкови прикупљања информација су далеко мањи захваљујући блискости и учесталој сарадњи између чланица, што има бројне позитивне ефекте:
   – Смањује трансакционе трошкове,
   – Трошкови транспорта су мањи.
Чланице у кластеру остварују различите бенефите кроз сарадњу јавних институција и образовних институција.
Чланови Сремског агро кластера би требали бити:
   – удружења
   – научне институције
   – образовне установе
   – спортски клубови
   – примарни произвођачи
   – прерађивачи
   – трговци
   – дистрибутери производа
   – локална пољопривредна газдинства
   – задруге
   – микро и мала предузећа
   – предузетничке радње и
пословна удружења у Срему која раде у областима пољопривреде, откупа, складиштења, прераде, дистрибуције и извоза пољопривредних производа, као и еко и етно туризма.

Један од циљева је да се представници малих породичних газдинстава подстакну на размишљање о предузетништву, и о вишем степену производње,о удруживању својих потреба и захтева према привреди и доносиоцима одлука.


Kластер Срема јесте једна нова развојна шанса за пољопривредне произвођаче.

Трајан Деције има за циљ да подигне капацитете наших пољопривредних произвођача, да им помогне у оквиру производње, прераде и пласмана.

Трајан Деције би требао да омогући пољопривредним произвођачима да брендирају своје производе.

Да заједничким удруживањем са осталим општинама имају количину за један озбиљан наступ на тржишту.

Рурални туризам у појединим земљама – примери добре праксе

Развој туризма у руралним крајевима Европе имао је и има за циљ да допринесе одржавању и јачању пољопривредне производње кроз нове смернице развоја пољопривреде и шумарства, стварање услова за директно/индиректно запошљавање, смањивање последица депопулације руралних подручја, заштиту културног и архитектонског наслеђа и заштиту животне средине.

Захваљујући руралном туризму, власници сеоских газдинстава остварују додатне приходе, побољшава се квалитет комуналне инфраструктуре и зауставља пад броја становника, а оживљава културни живот руралних подручја.

Војводина има добре услове за развој руралног туризма захваљујући географском положају, разноликом пејзажу (разноврсни видови рекреација), гастрономији, фолклору, богатој културној баштини.

Рурални туризам у Војводини требало би да допринесе очувању сеоске средине и културне баштине, али и економски мотивише локално становништво да остане на селу. Овај вид туризма могао би значајно да допринесе заштити природе, али и да омогући средства за опстанак и развој села.

Рурални туризам је значајна компонента интегралног и одрживог развоја села, као и важан фактор у подстицању развоја локалне пољопривредне и непољопривредне делатности на селу.

Такође, рурални туризам представља и посебан подстицај запошљавању који помаже у задржавању становништва у месту, ствара нова радна места и доприноси друштвено-економском напретку подручја.

Рурални туризам изгледа као прикладно средство ревитализације напуштених руралних области, која обезбеђује њихову одрживост у будућности кроз очување или стварање нових радних места и повећавању разноликости занимања.

Рурални туризам се такође усредсређује на очување природних ресурса и даје подршку очувању сеоских заната као туристичке атракције.

Основни циљ руралног туризма је да сеоском становништву обезбеди додатну зараду и тиме побољша његов животни стандард и смањи одсељавање.

Један од најважнијих задатака у развоју руралног туризма је едукација домаћина и чланова домаћинстава за бављење овом активношћу.

Рурални туризам представља алтернативу масовном тржишном туризму због чињенице да привлачи сегменте туриста који су заинтересовани за боравак у природи и у руралним подручјима.

Упркос дугој традицији, препознавању важности руралног туризма као могућег средства интегралног и одрживог развоја села и руралних подручја, али и могућег бренда на међународном туристичком тржишту.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА Сремска Митровица, са својом богатом историјом, у римско доба названа „славном мајком градова“, представља достојног представника и највећи град лепог и природним и људским ресурсима богатог Срема.

Не само што се налази у срцу региона и на ауто-путу који повезује исток и запад, Сремску Митровицу запљускују и таласи рибом богате реке Саве, која овде, у својим меандрима, пружа уточиште многобројним заштићеним врстама птица и биљака.

Као прави Сремци, Митровчани обожавају кулен и друге прерађевине од меса, воле да једу „на кашику“, али и да набоду печено месо на виљушку и да при томе пију одлична бела и црна вина са оближње Фрушке горе.

Наравно, у котлићима крчкају гулаше и рибље чорбе.

Online Chess Game

Play Mini Chess online against the computer or against a friend.

🔝 🔝 PLAY 🔝 🔝

This free game opens as a website.

No installation is required.

It’s available on mobile devices.

This is a simple online chess game with a low level of difficulty, suitable for beginners and players with a low level of skill in chess.

The history of chess is rich and fascinating.

This ancient game has roots that stretch far into the past and has come a long way through different cultures and epochs.

CHESS

Chess originated in India, where the earliest form of the game known as “Chaturanga” emerged during the Gupta Empire around the 6th century CE.

This early form of chess represented a symbolic simulation of battle, with four basic types of units: infantry, cavalry, elephants, and chariots.

These elements later evolved into the modern pieces: pawns, knights, bishops, and rooks.

The game later spread to Persia, where it was called “Shatranj,” and the Persians contributed to the development of the game’s rules, including the concepts of “check” and “checkmate.”

During the Islamic expansion, chess reached the Arab world, where it became popular among intellectuals and rulers.

The Arabs adopted the game from the Persians and contributed to its spread throughout the Middle East, North Africa, and Spain.

In Europe, chess became popular in the Middle Ages, brought over by Muslim conquerors into Spain.

Over time, the rules of the game evolved, including the addition of the queen with powerful moves that transformed the dynamics of the game.

This evolution culminated in the modern chess we know today.

Since then, chess has become a global game, popular worldwide and played at all levels, from recreational players to top-level masters.

Although the rules haven’t changed much in the last few centuries, chess remains one of the most challenging and esteemed games of intellectual skill.

Enjoy

If you enjoy this game, please share it.

The free Playpager chess app is programmed in HTML5/JS.

No Flash player is required.

It’s suitable for mobile devices, computers, and tablets.

No installation or registration is needed.

Learn to play chess!

Thank you.

ONLINE ŠAHOVSKA IGRA


Igrajte Mini-Šah online protiv računara ili protiv prijatelja.

🔝 🔝 IGRAJ 🔝 🔝

Ova besplatna igra otvara se kao web stranica.

Nije potrebna instalacija.

Dostupna je na mobilnim uređajima.

Ovo je jednostavna online šahovska igra s niskim nivoom težine, pogodna za početnike i igrače sa niskim nivoom veštine u šahu.

Istorija šaha je bogata i fascinantna. Ova drevna igra ima korene koji sežu u daleku prošlost i prešla je dug put kroz različite kulture i epohe.

ŠAH

Šah potiče iz Indije, gde je najraniji oblik igre poznat kao “Chaturanga” nastao tokom Gupta carstva oko 6. veka nove ere. Ovaj rani oblik šaha predstavljao je simboličnu simulaciju bitke, sa četiri osnovna tipa jedinica: pešadijom, konjićima, slonovima i bojnim kolima. Ovi elementi su kasnije evoluirali u moderne figure: pešaka, skakača, lovca i topa.

Igra se kasnije proširila u Persiju, gde je nazvana “Shatranj”, a Persijanci su doprineli razvoju pravila igre, uključujući koncepte “šaha” i “šah-mat”.

Tokom islamske ekspanzije, šah je stigao do Arapskog sveta, gde je postao popularan među intelektualcima i vladarima. Arabljani su preuzeli igru od Persijanaca i doprineli njenom širenju širom Bliskog istoka, severne Afrike i Španije.

U Evropi, šah je postao popularan u srednjem veku, donet preko muslimanskih osvajača u Španiju. Tokom vremena, pravila igre su se razvijala, uključujući dodavanje kraljice sa moćnim potezima koji su transformisali dinamiku igre. Ova evolucija kulminirala je u modernom šahu kakav danas poznajemo.

Od tada, šah je postao globalna igra, popularna širom sveta i igrana na svim nivoima, od rekreativnih igrača do vrhunskih majstora. Iako se pravila nisu mnogo promenila u poslednjih nekoliko vekova, šah i dalje ostaje jedna od najizazovnijih i najcenjenijih igara intelektualne veštine.

Uživajte.

Ako vam se sviđa ova igra, molimo vas da je podelite.

 • Besplatna Playpager šah aplikacija programirana je u HTML5/JS.
 • Nije potreban Flash player.
 • Pogodna je za mobilne uređaje, računare i tablete.
 • Nema potrebe za instalacijom ili registracijom.
 • Naučite da igrate šah!

Hvala.

Sonax Auto Šampon/Koncentrat

Visoko efikasan koncentrovani šampon za ručno pranje vozila.

Brzo uklanja uobičajene nečistoće sa puta bez oštećenja lakiranih površina. Ne sadrži fosfor.

Upotreba:

 1. Razmutiti 50 ml koncentrata u 10 litara vode i koristiti sunđer za pranje vozila.
 2. Temeljno isprati vozilo vodom i osušiti krpom.
 3. Ne prati vozilo direktno na jakom sunčevom svetlu.
 4. Ne dozvoliti da proizvod ostane suv na površini vozila.
 5. Čuvati proizvod od zamrzavanja.
 6. Držati van domašaja dece.

Za više informacija, pogledajte i ostale modele Sonax proizvoda:

Maloprodajna cena: 3.681 RSD (-15%)

Cena: 3.129 RSD 

Ušteda: 552 RSD 

Helihopter

🕴 Shoppster Smart je program lojalnosti koji Vam omogućava da kupujete proizvode po specijalnim cenama i uz posebne pogodnosti.

👩‍💼 Kako Vaša potrošnja na Shoppster-u bude rasla, tako će Vam se otvarati vrata za nove, dodatne pogodnosti i pretvoriće Vašu kupovinu u uživanje puno iznenađenja.

🔗 Takođe, dodatne pogodnosti ne morate ostvarivati isključivo potrošnjom, već ih možete ostvariti jednostavnim povezivanjem Shoppster naloga sa Vašim SBB ili NetTV Plus nalogom, ukoliko ste pretplatnik navedenih pružaoca telekomunikacionih usluga.

📨 Član Shoppster Smart programa može postati svaka punoletna osoba koja, putem registracije na sajtu shoppster.rs, dostavi podatke neophodne za kreiranje naloga i učlanjenje u Shoppster Smart program lojalnosti.

🎯 Poseti naš sajt i istraži preko 300.000 malih i velikih artikala do 70% popusta.

🔥 Pogledaj ponudu:

Bosch Aku bušilica odvrtač GSR 180-LI 06019F8109

Bosch Aku bušilica odvrtač GSR 180-LI

Bosch Aku bušilica – odvrtač / GSR 180-LI 06019F8109

Jača snaga.

Veća otpornost.

Izdržljivost:

Konstrukcija s robusnim kućištem i zaštitom ćelija akumulatora.

Lako održavanje:

Motor je opremljen izmenjivim grafitnim četkicama za jednostavno održavanje i servisiranje.

Karakteristike:

 • Obrtni moment (meko/tvrdo/maks.): 21/54/- Nm
 • Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 500 / 0 – 1.900 min-1
 • Tip akumulatora: Litijum-jonski
 • Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.: 1,5 / 13 mm
 • Napon akumulatora: 18 V
 • Stepene obrtnog momenta: 20+1
 • Dimenzije alata (dužina): 198 mm
 • Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah
 • Nivo buke: Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali iznosi: nivo zvučnog pritiska dB(A); nivo zvučne snage dB(A). Nesigurnost K= dB.
 • Prečnik bušenja u drvetu, maks.: 35 mm
 • Prečnik bušenja u čeliku, maks.: 10 mm
 • Prečnik vijaka, maks.: 10 mm
 • Segmenti: Akumulatorska bušilica-odvrtač
 • Segment za elektronsku poštu: Drvo, Metal

Informacije o buci/vibracijama:

 • Nivo zvučnog pritiska: 88 dB(A)
 • Nivo zvučne snage: 99 dB(A)
 • Nesigurnost K: 5 dB

Obim isporuke:

 • 2 x akumulator GBA 18V 2.0Ah
 • Profi kofer
 • Punjač GAL 18V-20 Professional

Cena:

30.101 RSD (-44%)

16.965 RSD

Ušteda: 13.136 RSD (-42%)

Mesečna rata već od 1.585 RSD

Tri godine produžene garancije uz registraciju!

Produžena garancija od 3 godine dostupna je registracijom na Bosch PRO360 portalu ili putem mobilne aplikacije u roku od 4 nedelje od datuma kupovine.

Možda vas zanimaju i ostali modeli:

Kazani za rakiju, ulja i drugo

Poseti naš sajt i istraži preko 300.000 malih i velikih artikala do 50% popusta!

U ovoj kategoriji možeš pronaći 23 različitih proizvoda poznatih brendova

kao što su Des i mnogo više:

 • Des Stabilni kazan sa pocink hladnjakom 400/5 160l

Stabilni Kazan 160 L KV Modeli kazana su stabilni uređaji za destilaciju voćnih alkoholnih pića velikog kapaciteta, namenjeni kako individualnoj, tako i industrijskoj upotrebi.

Cena:

222.780 RSD

Mesečna rata već od 11.730 RSD

 • Des Kazan za eterična ulja 100l

Kazan za Eterična ulja 100 L Bakarni kazan za destilaciju eteričnih ulja. Uređaj se sastoji od kotla za vodu zapremine 80 L, kotla zapremine 100 L u koji se stavlja bilje koje se planira destilisati, spojnih cevi i PH30L protočnog prohromskog hladnjaka.

Cena:

208.680 RSD

Mesečna rata već od 10.987 RSD

 • Des Kazan prevrtač sa mešalicom i PH30 hladnjakom 100l

Kazan za rakiju prevrtač 100 L – sa mešalicom Kazani za pečenje rakije, prevrtači, su uređaji za destilaciju voćnih alkoholnih pića srednjeg kapaciteta, namenjeni kako individualnoj upotrebi tako i manjim proizvodnim kapacitetima.

Cena:

119.850 RSD

Mesečna rata već od 6.310 RSD

 • Des Kazan prevrtač sa mešalicom i pocink hladnjakom 200/6 80l

Kazan za rakiju prevrtač 80 L – sa mešalicom Kazani za pečenje rakije, prevrtači, su uređaji za destilaciju voćnih alkoholnih pića srednjeg kapaciteta, namenjeni kako individualnoj upotrebi tako i manjim proizvodnim kapacitetima.

Cena:

112.800 RSD

Mesečna rata već od 5.939 RSD

 • Des Kazan prevrtač sa mešalicom i PH30 hladnjakom 60l

Kazan za rakiju prevrtač 60 L – sa mešalicom Kazani za pečenje rakije, prevrtači, su uređaji za destilaciju voćnih alkoholnih pića srednjeg kapaciteta, namenjeni kako individualnoj upotrebi tako i manjim proizvodnim kapacitetima.

Cena:

100.110 RSD

Mesečna rata već od 5.271 RSD

 • Des Kazan Diamond 160l

Diamond 160 L Modeli kazana Diamond su uređaji za destilaciju voćnih alkoholnih pića velikog kapaciteta, namenjeni kako individualnoj tako i industrijskoj upotrebi.

Cena:

365.190 RSD

Mesečna rata već od 19.228 RSD

 • Des Kazan sa kolonom na gas 100l

Kazan sa Kolonom 100 L / Gas

Cilj kompanije Des je da ponudi jedinstveni uređaj za destilaciju srednje veličine, opremljen bakarnom rektifikacionom kolonom koja služi za proizvodnju različitih vrsta pića u jednom procesu destilacije.

Cena:

521.700 RSD

 • Des Stabilni kazan sa pocink hladnjakom 200/6 100l

Stabilni Kazan 100 L KV Modeli kazana su stabilni uređaji za destilaciju voćnih alkoholnih pića velikog kapaciteta, namenjeni kako individualnoj tako i industrijskoj upotrebi.

Cena:

133.950 RSD

Mesečna rata već od 7.053 RSD

 • Des Stabilni kazan sa PH30 hladnjakom 100l

Stabilni Kazan 100 L KV Modeli kazana su stabilni uređaji za destilaciju voćnih alkoholnih pića velikog kapaciteta, namenjeni kako individualnoj tako i industrijskoj upotrebi.

Cena:

133.950 RSD

Mesečna rata već od 7.053 RSD

 • Des Kazan prevrtač sa mešalicom i PH30 hladnjakom 80l

Kazan za rakiju prevrtač 80 L – sa mešalicom Kazani za pečenje rakije, prevrtači, su uređaji za destilaciju voćnih alkoholnih pića srednjeg kapaciteta, namenjeni individualnoj upotrebi.

Cena:

112.800 RSD

Mesečna rata već od 5.939 RSD

 • Des Stabilni kazan sa PH30 hladnjakom 160l

Stabilni Kazan 160 L KV Modeli kazana su stabilni uređaji za destilaciju voćnih alkoholnih pića velikog kapaciteta, namenjeni kako individualnoj tako i industrijskoj upotrebi.

Cena:

222.780 RSD

Mesečna rata već od 11.730 RSD

 • Des Stabilni kazan sa pocink hladnjakom 300/5 120l

Stabilni kazan 120 L KV Modeli kazana su stabilni uređaji za destilaciju voćnih alkoholnih pića velikog kapaciteta, namenjeni kako individualnoj tako i industrijskoj upotrebi.

Cena:

197.400 RSD

Mesečna rata već od 10.393 RSD

 • Des Kazan prevrtač sa mešalicom i pocink hladnjakom 200/6 60l

Kazan za rakiju prevrtač 60 L – sa mešalicom Kazani za pečenje rakije, prevrtači, su uređaji za destilaciju voćnih alkoholnih pića srednjeg kapaciteta, namenjeni individualnoj upotrebi.

Cena:

100.110 RSD

Mesečna rata već od 5.271 RSD

 • Des Kazan sa kolonom na struju 100l

Kazan sa Kolonom 100 L / Struja

Kazan sa kolonom zapremine 100 L, koji radi na struju, predstavlja jedinstven uređaj za destilaciju srednje veličine. Opremljen bakarnom rektifikacionom kolonom, ovaj uređaj omogućava proizvodnju različitih vrsta pića u jednom procesu destilacije. U zavisnosti od Vaših potreba, koristeći ovaj višenamenski kazan lako možete proizvesti vrhunsku voćnu rakiju, džin, viski, vodku, rum ili druge vrhunske destilate – sve to u udobnosti vlastitog doma ili dvorišta.

Cena:

549.900 RSD

 • Des Kazan za rakiju sa mešalicom i ložištem na gas 35l

Kazan za rakiju 35 L sa mešalicom i ložištem na gas Hoby kazani su uređaji za destilaciju voćnih alkoholnih pića malog kapaciteta, namenjeni kućnoj upotrebi. Kapacitet ovog modela je 35 L.

Cena:

50.760 RSD

Mesečna rata već od 2.673 RSD

 • Des Kazan Diamond 120l


Diamond 120 L Modeli kazana Diamond su uređaji za destilaciju voćnih alkoholnih pića velikog kapaciteta, namenjeni kako individualnoj tako i industrijskoj upotrebi.

Cena:

308.790 RSD

Mesečna rata već od 16.258 RSD

 • Des Stabilni kazan sa PH30 hladnjakom 120l


Stabilni kazan 120 L KV Modeli kazana su stabilni uređaji za destilaciju voćnih alkoholnih pića velikog kapaciteta, namenjeni kako individualnoj tako i industrijskoj upotrebi.

Cena:

197.400 RSD

Mesečna rata već od 10.393 RSD

 • Des Kazan za rakiju mini hobi 10l

Mini hobi 10 L Mali, multifunkcionalni proizvod namenjen proizvodnji svih vrsta pića i eteričnih ulja. Ovaj proizvod je potpuno opremljen sopstvenim električnim izvorom zagrevanja od 2 kW, bakarnim sudom i kapom koji su spojeni brzim spojnicama – obujmicom.

Cena:

52.170 RSD

Mesečna rata već od 2.747 RSD

 • Des Kazan za eterična ulja 275l

Kazan za eterična ulja 275 L Kazan za destilaciju eteričnih ulja. Uređaj se sastoji od kotla za vodu zapremine 255 L, kotla zapremine 275 L u koji se stavlja bilje koje se planira destilirati, spojnih cevi i PH30 L protočnog prohromskog hladnjaka.

Cena:

549.900 RSD

 • Des Stabilni kazan sa pocink hladnjakom 400/5 200l

Stabilni Kazan 200 L KV Modeli kazana su stabilni uređaji za destilaciju voćnih alkoholnih pića velikog kapaciteta, namenjeni kako individualnoj tako i industrijskoj upotrebi.

Cena:

238.290 RSD

Mesečna rata već od 12.546 RSD

 • Des Kazan Diamond 200l


Diamond 200 L Modeli kazana Diamond su uređaji za destilaciju voćnih alkoholnih pića velikog kapaciteta, namenjeni kako individualnoj tako i industrijskoj upotrebi.

Cena:

387.750 RSD

Mesečna rata već od 20.415 RSD

 • Des Kazan prevrtač sa mešalicom i pocink hladnjakom 200/6 100l

Kazan za rakiju prevrtač 100 L – sa mešalicom Kazani za pečenje rakije, prevrtači, su uređaji za destilaciju voćnih alkoholnih pića srednjeg kapaciteta, namenjeni individualnoj upotrebi.

Cena:

119.850 RSD

Mesečna rata već od 6.310 RSD

 • Des Stabilni kazan sa PH30 hladnjakom 200l

Stabilni Kazan 200 L KV Modeli kazana su stabilni uređaji za destilaciju voćnih alkoholnih pića velikog kapaciteta, namenjeni kako individualnoj tako i industrijskoj upotrebi.

Cena:

238.290 RSD

Mesečna rata već od 12.546 RSD

LAGANIZZA BONUS

UZMI 50% NA DEPOZIT

VAŽI ZA SVE IGRAČE

KAKO DA OSVOJIM BONUS?

 1. Uloguj se na svoj Mozzart nalog,
 2. Uplati depozit (minimum 500 RSD) u periodu od petka 8. do nedelje 10. marta.
 3. Do ponedeljka 11. marta odigraj tikete u dvostrukom iznosu depozita (uslov je minimum 4 utakmice sa kvotama 1,45 i više)
 4. U utorak 12. marta bonus će biti na tvom Freebet računu

Još uvek nemaš nalog?

BONUS za NOVE igrače:

1. REGISTRUJ SE na

trajandecius.org/mozzart-bet

2. UPLATI DEPOZIT

3. ZAVRTI TOČAK SREĆE

4. OTKLJUČAJ BONUS

5. POČNI ZABAVU

Važi za sve koji uplate svoj prvi depozit.

Dobrodošli :

Mozzart-Ronaldinjo-DzekPot

Mozzart Bet

Radujemo se što ste izabrali Mozzart Bet kao svog partnera za sportsko klađenje i uživanje u širokom spektru sportskih događaja.

Naša platforma pruža mogućnost da uživate u najnovijim sportskim dešavanjima i da se kladite na svoje omiljene timove i igrače.

Mozzart Bet nudi širok spektar sportskih događaja i klađenja, uključujući fudbal, košarku, tenis, odbojku, hokej i mnoge druge sportove širom sveta.

Bez obzira da li ste ljubitelj tradicionalnih sportova ili tražite nešto novo i uzbudljivo, sigurni smo da ćete pronaći nešto za sebe na našoj platformi.

Pored bogate ponude sportskih događaja, nudimo vam i različite vrste klađenja, uključujući klasična klađenja na pobednika utakmice, hendikep klađenja, klađenja na broj golova/koševa i mnoge druge opcije.

Naš cilj je da vam pružimo ne samo zabavno iskustvo klađenja, već i sigurno i odgovorno okruženje za vaše aktivnosti.

Uz Mozzart Bet, možete biti sigurni da ćete imati vrhunsko iskustvo klađenja i pristup najnovijim informacijama i statistikama kako biste doneli najbolje moguće odluke.

Hvala vam što ste izabrali Mozzart Bet, i želimo vam mnogo sreće i zabave dok uživate u sportskom klađenju na našoj platformi!

Non-Stop Drop:

Playson-nonstop-drop

Dobro ste pročitali.

Fond 2.300.000 evra!

📅 Svaki dan do 30. juna 2024. godine KEŠ NAGRADE padaju NON-STOP.

🎮 Igraj svoje omiljene onlajn slot igre provajdera PLAYSON i možeš da osvojiš neku od keš drop nagrada.

💰 Ukupan nagradni fond je 2.300.000 evra!

Igre koje učestvuju u promociji su:

 • Book of Gold: Multichance
 • Buffalo Power 2: Hold and Win
 • Buffalo Power: Hold and Win
 • Burning Fortunator
 • Burning Wins: classic 5 lines
 • Coin Strike: Hold and Win
 • Empire Gold: Hold and Win
 • Giza Nights: Hold and Win
 • Hot Coins: Hold and Win
 • Imperial Fruits: 5 Lines
 • Legend of Cleopatra Megaways™
 • Lion Gems: Hold and Win
 • Luxor Gold: Hold and Win
 • Pirate Chest: Hold and Win
 • Royal Coins 2: Hold and Win
 • Royal Coins: Hold and Win
 • Royal Fortunator: Hold and Win
 • Royal Joker: Hold and Win
 • Sevens&Fruits
 • Solar Queen

📝 Non-Stop Drop promocija se sastoji iz više sedmodnevnih faza, od kojih je trajanje svake faze navedeno u pravilima unutar igara koje učestvuju.

Kriterijum za osvajanje nagrada:

Potrebno je da igrač igra bilo koju igru koja učestvuje u promociji sa ulogom od minimum 24 RSD, a nagrade će nasumično padati na nalog igrača.

NOVI DŽEKPOT na klađenju uživo

Poseti Mozzart

💯 Svi imaju jednake šanse za dobitak!

📜 Pravila su jednostavna:

🕵️‍♀️ Posetite Mozzartov sajt, odaberite sekciju “Klađenje uživo” i uplatite tiket.

🎯 Automatski ćete ući u trku za džekpot s tog meča (ako je obeležen oznakom JP), kao i za dnevni, nedeljni, mesečni i dijamantski džekpot.

👍 Veličina kvote ili uloga nije bitna, niti da li je tiket dobitan ili ne.

✅ Potrebno je samo da uplatite tiket uživo i automatski ćete se kvalifikovati za jedan od pomenutih džekpotova.

👉 https://tinyurl.com/kladiseuzivodzekpot

💥 DNEVNI DŽEKPOT SE ISPLAĆUJE SVAKO VEČE u 22 časa!

🔥 NEDELJNI SVAKOGA PONEDELJKA, a MESEČNI poslednjeg dana u mesecu, takođe u 22.00.

————————————————————————————————————-

DETALJNIJE PROČITAJTE U NASTAVKU:

📈 Na klađenju uživo sada imate mnogo više opcija, čak pet puta više.

👨‍💼 Predstavljamo vam novi koncept Mozzartovih džekpotova uživo, ukupne vrednosti više od 5.000.000 evra godišnje!

📊 I to na pet nivoa.

🧞‍♂️ Pored meč džekpotova, sada su u igri i:

🔥 Dnevni džekpot – Počinje da se puni svakog dana u 22 časa. U izvlačenju učestvuju svi tiketi odigrani u periodu od 24 sata. Dnevni džekpot se isplaćuje svakog dana u 22 časa.

🔥 Nedeljni džekpot – Počinje da se puni svake nedelje od 22 časa. U izvlačenju učestvuju svi tiketi odigrani tokom prethodnih sedam dana. Nedeljni džekpot se isplaćuje svakog ponedeljka u 22 časa.

🔥 Mesečni džekpot – Počinje da se puni prvog dana u mesecu. U izvlačenju učestvuju svi tiketi odigrani tokom meseca. Mesečni džekpot se isplaćuje svakog poslednjeg dana u mesecu u 22 časa.

✅ Dobitnike možete pratiti na našem sajtu.

✅Broj odigranih tiketa i visina uloge nemaju nikakav uticaj na to ko će dobiti džekpot.

Svi igrači imaju podjednake šanse.

✅ Takođe, nije važno da li je tiket dobitan ili ne.

Video:

Kladi se uživo!

Na svom Mozzart nalogu možeš besplatno uživo da gledaš utakmice NBA, Evrolige, Serije A, Primere, Bundeslige kao i mnoge druge interesantne sportske događaje.

Još uvek nemaš nalog?

👉 https://tinyurl.com/zavrtitocaksrece

NON-STOP Drop:

BORBA ZA MILIONE POČINJE

Borba Slotova

Jedan spin ti je dovoljan za slavu!

⚔️ Stavi se na mesto prvaka među svetskim provajderima online slot igara i osvoji krunu slot šampiona.

📅 U periodu od 1. 3. 2024. do 31. 3. 2024. na online slot igrama na tržištu Srbije će se odvijati promocija Borba slotova. Promocija će se sastojati iz:

 • Svakodnevni turniri koji će trajati od 1. 3. do 24. 3. uz smenjivanje igara (provajdera) na svakih šest dana.
 • Završni turnir koji će trajati od 25. 3. do 31. 3.

🕹️ U promociji učestvuju po pet izabranih igara sledećih onlajn slot provajdera: Fazi, pragmatic Play, Amusnet, Evolution. Hacksaw, Playson, Endorfina, Greentube.

💰 Ukupan nagradni fond promocije iznosi 5.800.000 dinara. Promocija se sastoji od 24 dnevna turnira sa dnevnim nagradnim fondom od 200.000 dinara, kao i završnog turnira sa ukupnim nagradnim fondom od 1.000.000 dinara.

📉 Kriterijum za osvajanje je ‘Srećni koeficijent’, koji se izračunava deljenjem dobitka sa ulogom. Najveći pojedinačni rezultat u toku dana pomnožen sa 1.000 predstavljaće broj poena igrača na rang-listi.

🤗 Ponekad je dovoljan samo jedan spin da započneš svoju avanturu – okreni točak.

Još uvek nemaš nalog?

tocak-srece-mozzartTDA

BONUS za NOVE igrače:

1. REGISTRUJ SE na

trajandecius.org/mozzart-bet

2. UPLATI DEPOZIT

3. ZAVRTI TOČAK SREĆE

4. OTKLJUČAJ BONUS

5. POČNI ZABAVU

Važi za sve koji uplate svoj prvi depozit.

Dobrodošli u Mozzart Bet

Radujemo se što ste izabrali Mozzart Bet kao svog partnera za sportsko klađenje i uživanje u širokom spektru sportskih događaja. Naša platforma pruža vam mogućnost da uživate u najnovijim sportskim dešavanjima i da se kladite na svoje omiljene timove i igrače.

Mozzart Bet nudi širok spektar sportskih događaja i klađenja, uključujući fudbal, košarku, tenis, odbojku, hokej i mnoge druge sportove širom sveta. Bez obzira da li ste ljubitelj tradicionalnih sportova ili tražite nešto novo i uzbudljivo, sigurni smo da ćete pronaći nešto za sebe na našoj platformi.

Pored bogate ponude sportskih događaja, nudimo vam i različite vrste klađenja, uključujući klasična klađenja na pobednika utakmice, hendikep klađenja, klađenja na broj golova/koševa i mnoge druge opcije. Naš cilj je da vam pružimo ne samo zabavno iskustvo klađenja, već i sigurno i odgovorno okruženje za vaše aktivnosti.

Uz Mozzart Bet, možete biti sigurni da ćete imati vrhunsko iskustvo klađenja i pristup najnovijim informacijama i statistikama kako biste doneli najbolje moguće odluke.

Hvala vam što ste izabrali Mozzart Bet, i želimo vam mnogo sreće i zabave dok uživate u sportskom klađenju na našoj platformi!

Non-Stop Drop:

Playson-nonstop-drop

Dobro ste pročitali.

Fond 2.300.000 evra!

📅 Svaki dan do 30. juna 2024. godine KEŠ NAGRADE padaju NON-STOP.

🎮 Igraj svoje omiljene onlajn slot igre provajdera PLAYSON i možeš da osvojiš neku od keš drop nagrada.

💰 Ukupan nagradni fond je 2.300.000 evra!

Igre koje učestvuju u promociji su:

 • Book of Gold: Multichance
 • Buffalo Power 2: Hold and Win
 • Buffalo Power: Hold and Win
 • Burning Fortunator
 • Burning Wins: classic 5 lines
 • Coin Strike: Hold and Win
 • Empire Gold: Hold and Win
 • Giza Nights: Hold and Win
 • Hot Coins: Hold and Win
 • Imperial Fruits: 5 Lines
 • Legend of Cleopatra Megaways™
 • Lion Gems: Hold and Win
 • Luxor Gold: Hold and Win
 • Pirate Chest: Hold and Win
 • Royal Coins 2: Hold and Win
 • Royal Coins: Hold and Win
 • Royal Fortunator: Hold and Win
 • Royal Joker: Hold and Win
 • Sevens&Fruits
 • Solar Queen

📝 Non-Stop Drop promocija se sastoji iz više sedmodnevnih faza, od kojih je trajanje svake faze navedeno u pravilima unutar igara koje učestvuju.

Kriterijum za osvajanje nagrada:

Potrebno je da igrač igra bilo koju igru koja učestvuje u promociji sa ulogom od minimum 24 RSD, a nagrade će nasumično padati na nalog igrača.

Martinci / Srem / Srbija